Informacje ogólne

Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów. Dlatego też opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Klientach i Użytkownikach.

Niniejszy dokument określa zasady prywatności strony internetowej www.polcontact.pl, a także zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony oraz sklepu internetowego www.polcontact.pl/sklep

Administratorem strony internetowej oraz sklepu internetowego jest Krzysztof Śniegula prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POLCONTACT KRZYSZTOF ŚNIEGULA, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Andrzeja Struga, nr 58, lok. 1, 90­567 Łódź, NIP: 7291523030, Regon: 473241154.

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

tel.:                                   +48 6305460

tel. komórkowy:           +48 601354407

E-mail:                             ifo@polcontact.pl

Aders:                              POLCONTACT KRZYSZTOF ŚNIEGULA ul. Andrzeja Struga, nr 58, lok. 1, 90­567 Łódź

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Krzysztof Śniegula prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POLCONTACT KRZYSZTOF ŚNIEGULA, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Andrzeja Struga, nr 58, lok. 1, 90­567 Łódź,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem polcontact.pl
 3. Sklep – sklep internetowy pod adresem polcontact.pl/sklep
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 5. Klient – każdy podmiot, który zakupił towar w Sklepie.
 6. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Dane osobowe – jak je chronimy

 1. Dane osobowe Klientów i Użytkowników przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
 2. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przesłania Klientowi i Użytkownikowi zamówionej korespondencji handlowej oraz w innych celach określonych każdorazowo przy zbieraniu danych osobowych.
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator w tym zakresie stosuje zasady określone w RODO (w szczególności art. 5-7, art. 12-13).
 5. Gromadząc dane za pośrednictwem naszej strony i sklepu internetowego przechowujemy dane osobowe Klienta i Użytkownika na bezpiecznym serwerze.
 6. Administrator zapewnia przetwarzanie danych stosując następujące zasady, zgodne z RODO:
  6.1 zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem powyższych zasad
  6.2 zasadę ograniczenia celu przetwarzania danych – cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony oraz zgodny z prawem.
  6.3 zasadę minimalizacji danych – dane osobowe przetwarzane przez Administratora są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
  6.4 zasadę prawidłowości danych – Administrator podejmuje działania, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe oraz stwarza możliwości techniczne, aby poprawa danych była możliwa
  6.5 zasadę ograniczenia przechowania danych – dane są przechowywane przez Administratora tylko przez czas jaki jest niezbędny do celów, w jakim dane są przetwarzane oraz dla celów archiwalnych
  6.6 zasadę integralności i poufności danych – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
  6.7 zasadę rozliczalności – Administrator przetwarza dane w sposób zgody z prawem z możliwością wykazania przestrzegania obowiązujących przepisów.
 7. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika lub Klienta swoich danych osobowych, Użytkownicy:
  7.1 mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji o celach przetwarzania, a także uzyskania kopii swoich danych osobowych,
  7.2 mają prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  7.3 mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora („prawo do bycia zapomnianym”).
  7.4 mają prawo do przenoszenia danych osobowych albo jeżeli jest to technicznie możliwe, żądać od Administratora aby ten przesłał dane osobowe bezpośrednio do innego administratora,
  7.5 mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora
  7.6 mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  7.7 mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Cofnięcie zgody, usuniecie danych, ograniczenie przetwarzania danych, działania podjęte wobec sprzeciwu co do przetwarzania danych zainicjowane przez Użytkownika lub Klienta, mogą uniemożliwić lub ograniczyć wykonanie usługi przez Administratora lub korzystanie z funkcjonalności Strony lub Sklepu, co do których konieczna jest zgoda Użytkownika lub Klienta, a także zrealizowanie celu, dla którego dane były zbierane, chyba, że cel ten został już osiągnięty.
 2. Użytkownik może zgłaszać żądania realizacji swoich praw za pomocą poczty e-mail na adres info@polcontact.pl lub pisemnie na adres Administratora, podany w Informacjach Ogólnych na początku dokumentu.
 3. Administrator, w razie wystąpienia przez Użytkownika lub Klienta z uprawnieniami wynikającymi z praw wymienionych w ust 7 wyżej, spełnia żądane albo odmawia jego spełnienia podając przyczynę odmowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania, chyba, że z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora spełnienie żądania nie będzie możliwe w w/w podanym terminie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkownika i wyznaczy kolejny termin nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
 4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody lub zgłoszenia zgody, Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych osobowych, które są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń wobec Użytkownika, a także do wywiązywania się z obowiązku nałożonego na Administratora obowiązującym prawem. Mogą to być w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres-mail, numer i szczegóły zamówienia.
 5. Użytkownikowi lub Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane użytkownika nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cele oraz podstawy prawne

 1. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
 2. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Użytkownikami.
 3. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów są zbierane w przypadku:
  3.1 przekazania danych przez Użytkownika/Klienta w trakcie wypełniania formularza kontaktowego, dane te mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Klientem/Użytkownikiem w sprawach związanych z tematem formularza (np. odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu) lub w celu prezentacji informacji handlowej. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3.2 rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.3 składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.4 subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W przypadku przekazania danych w trakcie wypełniania formularza kontaktowego, Użytkownik lub Klient podaje:
  4.1 adres e-mail,
  4.2 imię i nazwisko,
 5. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  5.1 adres e-mail,
  5.2 imię i nazwisko,
 6. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w 4.
 7. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  7.1 adres e-mail;
  7.2 dane adresowe:
  7.2.1 kod pocztowy i miejscowość,
  7.2.2 ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  7.3 imię i nazwisko;
  7.4 numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
7.5 firmę Przedsiębiorcy;
7.6 numer NIP.

 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik lub Klient podaje:
  8.1 adres e-mail.
 2. Gdy Użytkownik jest zarejestrowanym Klientem Sklepu może uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na konto użytkownika w Sklepie Internetowym polcontact.pl/sklep Po zalogowaniu może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi osobowymi, w tym danymi teleadresowymi.
 3. Gdy Użytkownik lub Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Administrator może wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające publikacje, informacje handlowe o promocjach, nowych produktach dostępnych w Sklepie.
 4. Podczas korzystania ze Strony lub Sklepu Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), technologicznych (np. nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego), jak również w celach bezpieczeństwa.
 5. Administrator informuje, że od Użytkowników lub Klientów mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Użytkownicy lub Klienci zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Strony lub Sklepu Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Strony i Sklepu.
 6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta lub Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie i Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient lub Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 1. Zgodnie z ust. 1 przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie:
  14.1 wypełniania formularza kontaktowego uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie lub prezentacji informacji handlowej,
  14.2 rejestracji W Sklepie uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta,
  14.3 w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta,
  14.4 usługi Newsletter uniemożliwia otrzymanie subskrypcji oraz materiałów wysyłanych w ramach usługi.

§ 4. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom i Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.
 2. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik lub Klient posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Strona i Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
 4. Administrator nie wysyła osobiście przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Nowe hasło generowane jest w sposób zautomatyzowany. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta na Stronie lub w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 5. Administrator nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych, okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora bezpośrednio lub za pomocą podmiotów, za pomocą których Administrator wykonuje zawarte z Użytkownikami lub Klientami umowy lub świadczy usługi i z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. W związku z powyższym Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.).
 3. Administrator jest upoważniony do przekazania danych osobowych Użytkowników lub Klientów następującym podmiotom lub typom podmiotów:
  3.1 na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności takich jak Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  3.2 dostawcy usług którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy/narzędzia do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, osoby trzecie wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (np.: operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie i przewozowe, Poczta Polska S.A.);
  3.3 producenci określonych produktów zakupionych przez Klienta, w celu realizacji dostawy lub uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 4. Podmiotu o których mowa w ust. 3 wyżej mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników  są przechowywane:
  5.1 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika lub Klienta, dane osobowe przechowywane są przed Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana , a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynoszą odpowiednio:
  5.1.1 6 (sześć) lat – zasada ogólna,
  5.1.2 3 (trzy) lata – dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  5.2 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, przez czas potrzebny do realizacji (wykonania) umowy, w tym okres rękojmi i gwarancji, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynoszą odpowiednio:
  5.2.1 6 (sześć) lat – zasada ogólna,
  5.2.2 3 (trzy) lata – dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 6. Polityka cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej serwis tj. Użytkownika lub Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik
 3. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony i Sklepu.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  5.1 Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  5.2 Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 6. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
  6.1 uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  6.2 analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 7. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  7.1 popularyzacji Strony i Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  7.2 zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  7.3 Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 8. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników i Klientów Strony i Sklepu Internetowego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony i Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies dla takich funkcjonalności korzystanie ze Strony lub Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
 9. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  9.1 przeglądarka Internet Explorer
  9.2 przeglądarkaMicrosoft EDGE
  9.3 przeglądarkaMozilla Firefox;
  9.4 przeglądarka Chrome
  9.5 przeglądarka Safari
 10. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 11. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik lub Klient korzysta ze Strony i Sklepu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl .

§ 7. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników i Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@polcontact.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2019 r.